Tumblr Mouse Cursors
Home Theme Ask me anything :)

Nismo smeli da se sretnemo tog dana. Nisi imao pravo da me pogledaš i jednim osmehom uzburkaš moj život. Nisam smela da te zavolim.

(Source: odnakitajenosilajedinooci, via dobrodosao-u-klub)

(via odnakitajenosilajedinooci)

Bar da znam da me još uvijek malo trebaš, i malo voliš lakše bih sve podnijela. A ja sam ovdje, a ti si tamo i ništa ne znam.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player, Twitter Headers and Tumblr Follower Counter